لیفتراک دستی

لیفتراک دستی

لیفتراک دستی (استاکر دستی) دستگاهی با قابلیت بلندکردن پالت و بار درحالت استاندار تا ارتفاع 170 سانتی متر را دارد.

با این دستگاه بار گیری از وانت و نیسان و خاور به راحتی انجام میگیرد.

ابعادلیفتراک دستی در حالت استاندارد به صورت زیر است:

ارتفاع  دستگاه 210سانتی متر

ارتفاع بالابری دستگاه 160 سانتی متر

عرض دستگاه 70 سانتی متر

پشت تا پشت دستگاه 61 ساننتی متر

طول شاخک 90 -100 -110 -120

Go to Top